Terug

Algemene voorwaarden

De consument heeft het recht aan Onlinemattenshop mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Ondernemingsgegevens Onlinemattenshop (handelt onder de naam Ilias Trade) Nieuwpoortstraat 14 bus 002 BE1003 558 931 [email protected]

Artikel 1: Algemene bepalingen

De electronische webwinkels van Onlinemattenshop, met maatschappelijke zetel te Anzegem, Nieuwpoortstraat 14 bus 002, (België), BTW BE1003 558 931, biedt haar klanten de mogelijkheid om online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Onlinemattenshop .

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW, doch exclusief eventuele leverings-, verzendings- of andere administratieve kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeldt. Eventuele kosten voor levering, verzending en/of plaatsing zullen steeds gescheiden worden vermeld.

De goederen worden verkocht aan de prijzen zoals van toepassing op datum van de aankoop. Voor online aankopen gelden de prijzen of aan­bie­dingen vermeld op de website op het ogenblik van de online aankoop. Prijzen aangegeven op de website kunnen steeds wijzigen.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

Onlinemattenshop is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Onlinemattenshop is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Onlinemattenshop .
Onlinemattenshop is gerechtigd om,zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.
Indien Onlinemattenshop , wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om haar verplichtingen uit te voeren of de uitvoering ervan onredelijk verzwaart, heeft zij het recht om de uitvoering ervan geheel/gedeeltelijk en voorlopig voor de duur van deze overmacht dan wel definitief op te schorten, zonder tot enige vooropzeg gehouden te zijn of enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Worden onder meer conventioneel als gevallen van overmacht beschouwd: oorlog, blokkade, opstand, epidemieën, natuuromstandigheden, staking of lock-out, brand, overstroming, inbeslagname, tekort aan transportmiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen of producten, beperkingen op het energieverbruik en dit hetzij bij Onlinemattenshop , hetzij bij één van haar leveranciers.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Onlinemattenshop assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Onlinemattenshop . De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum.
De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
via overschrijving via bankkaart (Bancontact-Mister Cash of iDeal), via paypal, via kredietkaart

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Onlinemattenshop . Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Onlinemattenshop te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Onlinemattenshop beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Onlinemattenshop zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht. Alle klachten op grond van verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, binnen de 48 uur na de ontdekking ervan door de klant aan Onlinemattenshop schriftelijk te worden meegedeeld. De klant mag in geen geval de goederen terugsturen zonder voorafgaandelijk akkoord van Onlinemattenshop . Onlinemattenshop behoudt zich het recht voor om samen met de klant, ter plaatse de gebreken te gaan vaststellen en de oorzaak ervan na te gaan. 

Artikel 8: Garantie 

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten) Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst van Onlinemattenshop waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Onlinemattenshop .
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.
Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.
De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van : 

-volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

 

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Onlinemattenshop is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de bedongen prijs voor het gebrekkige goed (excl. BTW) en in ieder geval beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.
Onlinemattenshop is in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van onrechtstreekse schade (zoals, maar niet beperkt tot, lichamelijke schade, inkomstenderving of schade aan derden). Onlinemattenshop is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid.

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Onlinemattenshop om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Klantendienst Onlinemattenshop

De klantendienst van Onlinemattenshop is bereikbaar via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres : Onlinemattenshop , Nieuwpoortstraat 14 bus 002 te 8570 Anzegem.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Onlinemattenshop . Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.
Onlinemattenshop kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Kortrijk bevoegd.

Artikel 16: Europees platform voor geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die u kunt vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

 

 

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

Hide compare box
Onlinemattenshop.be 9 / 10 - 612 Reviews @ KiyOh
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »